Teraz jest 29 lut 2020, 14:45

Strefa czasowa: UTC + 1
Dział zablokowany Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1 ] 
Autor Wiadomość
 Tytuł: Nowy Statut Stowarzyszenia
PostNapisane: 20 wrz 2010, 18:44 
Offline
Boski Arcyrozjebca +k1200
Boski Arcyrozjebca +k1200
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 16 maja 2008, 12:31
Posty: 5115
Lokalizacja: Rawa Mazowiecka
Polubił post: 619 razy
Polubiono jego post: 254 razy
STATUT RAWSKIEGO STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW GIER FABULARNYCH I FANTASTYKI „TOPORY”

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

Art. 1.
Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Rawskie Stowarzyszenie Miłośników Gier Fabularnych i Fantastyki „Topory”, zwane dalej Stowarzyszeniem.

Art. 2.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Rawa Mazowiecka.

Art. 3.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 4.
Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o celach niesprzecznych z celami Stowarzyszenia.

Art. 5.
Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Art. 6.
Nazwa i symbole Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej.

Rozdział II
Cele i środki działania

Art. 7.
Podstawowymi celami Stowarzyszenia są:
1) popularyzacja wśród społeczeństwa wszelkich form literatury, filmu i gier związanych z fantastyką,
2) rozpowszechnianie wiedzy z dziedziny historii Polski i historii powszechnej ze szczególnym naciskiem na historię Ziemi Rawskiej,
3) propagowanie wśród obywateli naszego kraju gier fabularnych, karcianych i bitewnych,
4) współpraca z organizacjami i Stowarzyszeniami o podobnych zainteresowaniach,
5) wychowywanie młodzieży w duchu patriotyzmu, poszanowania tradycji i historii Polski

Art. 8.
Stowarzyszenie może realizować swoje cele przez:
1) organizowanie konwentów, dyskusji, odczytów, wystaw, seansów filmowych związanych z zagadnieniami określonymi w celach stowarzyszenia oraz spotkań z ludźmi będącymi autorytetami w tych dziedzinach. Imprezy te mogą mieć zarówno charakter jednostkowy jak i cykliczny, są otwarte również dla osób spoza Stowarzyszenia,
2) prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami,
3) współpracę z organizacjami i placówkami kulturalnymi mającymi zbieżne cele,
4) organizowanie stałych spotkań tematycznych,
5) prowadzenie biblioteki i archiwum Stowarzyszenia,
6) ułatwianie członkom Stowarzyszenia aktywnego uczestnictwa we wszelkich imprezach związanych z celami statutowymi Stowarzyszenia,
7) przyznawanie nagród autorom wyróżniających się dzieł literackich i filmowych oraz działalność mająca na celu odkrywanie młodych talentów,
8) istnienie oficjalnej strony Stowarzyszenia oraz forum dyskusyjnego w sieci internetowej,
9) organizowanie sesji gier fabularnych.


Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

Art. 9.
Członkami Stowarzyszenia są:
1) członkowie zwyczajni,
2) członkowie wspierający,
3) członkowie honorowi.

Art. 10.
Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być osoba, która ukończyła 16 lat.

Art. 11.
1. Przyjęcie członka zwyczajnego do Stowarzyszenia następuje:
1) po uzyskaniu rekomendacji przynajmniej trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
2) złożeniu prawidłowo wypełnionej oraz podpisanej deklaracji członkowskiej,
3) wyrażeniu przez Zarząd zgody na wpisanie do ewidencji członków Stowarzyszenia.
2. O decyzji w sprawie nie przyjęcia członka Zarząd informuje go pisemnie. Od tej decyzji może odwołać się on do Walnego Zebrania, które może uchylić decyzję Zarządu większością 2/3 głosów.

Art. 12.
1. Członkiem wspierającym lub honorowym Stowarzyszenia może być podmiot posiadający zasługi dla działalności i rozwoju Stowarzyszenia, zgodne z celami zawartymi w Statucie.
2. Członek wspierający lub honorowy może deklarować płacenie składek lub w inny sposób wspierać działalność Stowarzyszenia.
3. Tytuł członka wspierającego jest nadawany przez Walne Zebranie osobie prawnej na wniosek członka Zarządu większością 2/3 głosów.
4. Uchwałę o nadaniu tytułu członka honorowego podejmuje Walne Zebranie na wniosek pięciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia większością 2/3 głosów. Członkostwo honorowe przysługuje osobie fizycznej.

Art. 13.
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia,
2) zgłaszania postulatów wobec władz Stowarzyszenia,
3) otrzymywania informacji dotyczących działań Stowarzyszenia,
4) biernego i czynnego wyboru do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Art. 14.
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) przestrzegać Statutu i uchwał Zarządu,
2) aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia,
3) regularnie opłacać składki,
4) godnie prowadzić działalność społeczną w ramach Stowarzyszenia,
5) rzetelnie sprawować funkcje pochodzące z wyboru,
6) dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

Art. 15.
Członkowie honorowi i wspierający mają prawo:
1) uczestniczyć z czynnym prawem wyborczym w Walnym Zebraniu,
2) otrzymywać informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia.

Art. 16.
Członkowie honorowi i wspierający mają obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

Art. 17.
Członkowie nie mogą należeć do organizacji o celach sprzecznych z celami Stowarzyszenia.

Art. 18.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa w przypadku:
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
2) wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu w przypadku naruszenia Statutu lub uchwał Władz Stowarzyszenia,
3) niepłacenia składek przez okres ustalony przez Zarząd,
4) śmierci członka zwyczajnego lub honorowego,
5) ustania osobowości prawnej członka wspierającego.
2. Przepis ust. 1 pkt. 3 nie dotyczy członków honorowych i wspierających.

Art. 19.
Wykreślenia z ewidencji członków dokonuje Zarząd.

Art. 20.
1. Zawieszenie członkostwa następuje na mocy uchwały Zarządu na okres nie dłuższy niż rok.
2. Przepis art. 18 ust. 1 pkt. 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 21.
1. W okresie zawieszenia członek nie korzysta z praw członkowskich.
2. W tym czasie członek może nie płacić składek członkowskich.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

Art. 22.
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

Art. 23
Kadencja Władz Stowarzyszenia trwa trzy lata.
.
Art. 24.
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zebraniu mają wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

Art. 25.
Walne Zebranie zwoływane jest w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.

Art. 26.
Walne Zebranie w trybie nadzwyczajnym zwołuje Prezes lub Zarząd na wniosek członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 3/4 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Art. 27.
Każdy członek zwyczajny musi otrzymać zawiadomienie o miejscu i terminie Walnego Zebrania najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem.

Art. 28.
1. Aby Walne Zebranie mogło podejmować ważne decyzje, musi w nim uczestniczyć przynajmniej 1/2 wszystkich członków zwyczajnych.
2. Jeżeli wymagana liczba członków nie zdoła zebrać się w tym terminie, Zarząd wyznacza drugi termin Walnego Zebrania.
3. W trybie zwołania Walnego Zebrania wg ust. 2 przepisu ust. 1 nie stosuje się.

Art. 29.
Wszelkie decyzje Walne Zebranie podejmuje zwykłą większością głosów, chyba że w poszczególnych przypadkach Statut stanowi inaczej.

Art. 30.
1. Władze Stowarzyszenia wybiera się w głosowaniu tajnym.
2. Na wniosek jednego z członków zwyczajnych Walne Zebranie ma prawo przegłosować zwykłą większością głosów wniosek o ujawnieniu głosowania.

Art. 31.
Odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w drodze uchwały Walnego Zebrania może nastąpić tylko w przypadku niewypełnienia przez nich celów statutowych Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

Art. 32.
1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji.
2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Art. 33.
Walne Zebranie ma prawo:
1) powołania Prezesa Stowarzyszenia,
2) ustalania liczby oraz wyboru członków Zarządu,
3) wyboru trzyosobowej Komisji Rewizyjnej,
4) wysłuchania sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
5) wysłuchania sprawozdania Zarządu,
6) głosowania nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi,
7) uchwalenia regulaminu swych obrad,
8) dokonywania zmian w Statucie większością 2/3 głosów,
9) rozwiązania Stowarzyszenia większością 3/4 liczby wszystkich członków zwyczajnych,
10) nadawania członkostwa honorowego,
11) nadawania członkostwa wspierającego,
12) nadawania wyróżnień dla szczególnie zasłużonych członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów,
13) podejmowania uchwał,
14) wykonywania wszelkich innych czynności, przewidzianych Statutem, a nie zarezerwowanych dla innych Władz.

Art. 34.
1. W skład Zarządu wchodzą wskazani przez Walne Zebranie Prezes oraz członkowie Zarządu.
2. Zarząd ze swojego grona wybiera Sekretarza i Skarbnika.
3. Nie można łączyć funkcji Prezesa, Skarbnika lub Sekretarza.

Art. 35.
1. Zarząd zwoływany jest przez Prezesa lub w miarę potrzeb przez Sekretarza.
2. Prezes zobowiązany jest do zwołania Zarządu nie rzadziej niż dwa razy w roku.

Art. 36.
1. Zarząd może podejmować ważne decyzje tylko w obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Sekretarza.
2. Wszelkie decyzje Zarząd podejmuje bezwzględną większością głosów.

Art. 37.
Do kompetencji Zarządu należy:
1) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
2) przyjmowanie członków zwyczajnych,
3) decydowanie o wygaśnięciu członkostwa zgodnie z art. 18. i zawieszeniu członkostwa zgodnie z art. 20.
4) rozstrzyganie spornych personalnych spraw wewnątrz Stowarzyszenia, przy zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej,
5) podejmowanie uchwał,
6) uchwalanie regulaminów
7) zwoływanie Walnego Zebrania,
8) powoływanie w zależności od potrzeb sekcji i komisji.

Art. 38.
Do kompetencji Prezesa należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
3) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zarządu,
4) kierowanie pracami Zarządu.

Art. 39.
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego Komisji.

Art. 40.
Komisja Rewizyjna podejmuje swoje uchwały większością głosów w obecności wszystkich członków.

Art. 41.
Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z uczestnictwem w Zarządzie.

Art. 42.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) badanie prawidłowości działań Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej,
2) interpretacja Statutu i regulaminów wszystkich Władz Stowarzyszenia,
3) uchwalenie swego regulaminu.

Rozdział V
Fundusze i majątek Stowarzyszenia

Art. 43.
Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
1) wpisowego i składek członkowskich,
2) darowizn i zapisów,
3) dotacji i subwencji,
4) działalności statutowej i gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Art. 44.
Na podstawie uchwały Walnego Zebrania może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

Art. 45.
Do ważności oświadczeń woli w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia konieczna jest akceptacja Prezesa i albo Sekretarza albo Skarbnika.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

Art. 46.
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w wyniku uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 3/4 liczby wszystkich członków zwyczajnych.
2. Majątek zostaje przeznaczony na cele charytatywne, natomiast o przeznaczeniu dokumentacji zadecyduje ostatnie Walne Zebranie.
3. Uchwała Walnego Zebrania o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.

_________________
"Rava urbs mea,societas "Secures" vita mea"

Dajcie żyć po swojemu - grzesznemu,
A i świętym żyć będzie przyjemniej!


Góra
  Zobacz profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Dział zablokowany Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1 ] 


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
Copyrights © 2009 Topory
Powered by piechdesign.pl